Nagrody

I NAGRODA             

– kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł brutto

– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 18 000 zł brutto

III NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto

 

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych dwóch nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 10 000 zł brutto tj. 5 000 zł brutto każda nagroda w formie wyróżnienia.

 

Warszawa, 15 listopad 2017r.

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA ALEI MARII DĄBROWSKIEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI TERENAMI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W KOMOROWIE

Zatwierdzoną przez Kierownika Zamawiającego w dniu 14 listopada 2017r. decyzją obecnych na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2017r. członków Sądu Konkursowego, po dokładnej analizie 3 złożonych do konkursu prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, Sąd konkursowy postanowił o przyznaniu I i II Nagrody jak następuje:

I NAGRODĘ w wysokości 25 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 002

– numer nadany przez Uczestnika konkursu – 160706

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Jakub Heciak Architekci

Tarnowskiego 18
25-137 Kielce

Skład zespołu autorskiego:

Magdalena Wojnowska-Heciak, Jakub Heciak, Katarzyna Starzycka, Grzegorz Krzemień

 

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała I Nagrodę

Praca konkursowa otrzymuje I Nagrodę za całościowe ujęcie przywracające Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie właściwą rangę, jako przestrzeni o szczególnym klimacie przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru alei spacerowej na całej jej długości.

Przedstawione rozwiązania potwierdzają, iż obszar ten należy traktować w sposób integralny jako przestrzeń spójną kompozycyjnie i ciągłą, składającą się z elementów linearnych (komunikacja i zieleń) z miejscami wyróżnionymi.

Autorzy zminimalizowali ingerencję w tradycyjny charakter alei. Podejście to uznano za podstawowy atut pracy. Przyjęte rozwiązania zachowują dominującą rolę zieleni poprzez utrzymanie i podkreślenie rangi układu alejowego drzew – pomnika przyrody – kompozycyjnie uzupełnionego innymi elementami roślinnymi.

Zaproponowane rozwiązania uznano jednocześnie za najbardziej realne i ekonomiczne.

Praca spełnia większość założeń konkursowych, niemniej jednak znajdują się w niej rozwiązania dyskusyjne wymagające dopracowania na etapie przygotowania projektu.

Sąd konkursowy uznał za nieodpowiednie kompozycyjnie dosadzenie trzeciego szpaleru drzew wzdłuż posesji po północnej stronie Alei.

W części studialnej, Sąd zwrócił uwagę na nietrafne rozpoznanie potrzeb komunikacyjnych w okolicach szkoły. Szczegółowe uwagi są zawarte w zaleceniach pokonkursowych.

 

Zalecenia Sądu Konkursowego dla pracy konkursowej, która otrzymała I Nagrodę:

 1. Zaprojektowanie ścieżki rowerowej w obrębie drogi pieszej po stronie północnej jest wystarczające i nie ma potrzeby powielenia ruchu rowerowego w pasie jezdni.
 2. Dla mocniejszego podkreślenia spójnego charakteru projektowanej drogi pieszo-rowerowej po stronie północnej istnieje potrzeba utrzymania jej jednolitej szerokości.
 3. Rozwiązania funkcjonalne miejsc przeznaczonych na place zabaw powinny być przekształcone na miejsca spotkań służące integracji międzypokoleniowej.
 4. Istnieje potrzeba pełniejszego ukształtowania strefy izolacji działek prywatnych po stronie północnej na odcinku od ul. Berylowej do ul. Waldemara przy wykorzystaniu roślinności.
 5. Należy zrezygnować z trzeciego szpaleru drzew po północnej stronie Alei i zaproponować w zamian niższą zieleń izolacyjną
 6. Należy rozważyć zmniejszenie wysokości nasadzeń roślinnych przy jezdni dla utrzymania powiązań widokowych z otoczeniem.
 7. Nie należy wprowadzać dodatkowych parkingów w rejonie szkoły, likwidować chodników ani zwężać jezdni ulic Kotońskiego i Bankowej.
 8. Postuluje się przedłużenie ul. Skorupki do ul. Bankowej oraz organizacja miejsc postoju incydentalnego w rejonie szkoły.

 

II NAGRODĘ w wysokości 18 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 001

– numer nadany przez Uczestnika konkursu – 883479

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe Sp. z o.o.

Krasińskiego 29/9
40-019 Kielce

Skład zespołu autorskiego:

Autorzy:

Jarosław Ostrowski, Dagmara Ostrowska

Współpraca autorska:

Agata Helicka, Aleksandra Mróz, Małgorzata Kwiczała, Magdalena Smulczyńska, Anna Supera

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała II Nagrodę

Praca konkursowa otrzymuje II Nagrodę za prawidłowe rozpoznanie skali zadania projektowego, trafny podział na strefy o zróżnicowanej funkcji oraz podkreślenie charakteru zabytkowej części Al. Marii Dąbrowskiej. Sąd konkursowy docenił atrakcyjność autorskich rozwiązań elementów zagospodarowania terenu i małej architektury. Za interesujące uznano propozycję integrującego mieszkańców placu miejskiego, rozwiązanego jako kieszeń urbanistyczna powiązana z główną przestrzenią Alei. Dodatkowo za ciekawą uznano propozycję zieleni niskiej i średniowysokiej po północnej stronie ciągu pieszo-rowerowego. Doceniono rozwiązanie przestrzenne wokół kapliczki a także całościowe rozwiązania oświetlenie Alei.

W części studialnej, sąd zwrócił uwagę na prawidłowe rozpoznanie potrzeb komunikacyjnych w okolicach szkoły z zaproponowanym przebiciem ul. Skorupki, które odciąży ul. Kotońskiego (zatrzymywanie się przy szkole).

Za niewłaściwe uznano zbyt formalny kompozycyjnie pomysł falującej ścieżki, która przecina główny ruch pieszy i rowerowy. Zwrócono uwagę na zbyt duże natężenie elementów rekreacyjnych rozmieszczonych w przestrzeni Alei. Za wątpliwe uznano rozwiązanie materiałowe ścieżek i rozcinających je wjazdów na poszczególne posesje. Jury uznało za nieodpowiednie kompozycyjnie dosadzenie trzeciego szpaleru drzew wzdłuż posesji po północnej stronie Alei.

 

Zalecenia Sądu Konkursowego dla pracy konkursowej, która otrzymała II Nagrodę:

 1. Postuluje się zmianę formy meandrującej ścieżki na rzecz niszy zintegrowanych z ciągiem pieszo-rowerowym.
 2. Zaleca się zamianę nawierzchni kostki betonowej na nawierzchnię mineralną tj. jednolity materiał na ciągu pieszo-rowerowym jak i na wjazdach (bez wydzielenia obrzeżami).
 3. Należy ograniczyć program rekreacyjny.
 4. Należy zrezygnować z trzeciego szpaleru drzew po północnej stronie Alei i zaproponować w zamian niższą zieleń izolacyjną.

 

Grupa rankingowa prac, które w pierwszej selekcji (pierwsze głosowanie) zostały zakwalifikowane jako nie podlegające dalszej ocenie.

– Praca konkursowa nr 003

– numer nadany przez Uczestnika konkursu – 501502

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. dr inż. arch. Anna Lorens

Okrężna 145
02-933 Warszawa

2. mgr inż. arch. Marek Lorens

Okrężna 145
02-933 Warszawa

3. Agata Izabela Czarnecka

Kołobrzeska 5
02-943 Warszawa

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

W konkursie Sąd ocenił 3 prace konkursowe, które zostały złożone w konkursie.

Po dokonaniu sprawdzenia zgodności nadesłanych rozwiązań z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie, Sąd Konkursowy potwierdził taką zgodność, co stanowiło podstawę do dokonania oceny i waloryzacji prac.

Sąd Konkursowy dokonał klasyfikacji prac zgodnie z kryteriami opisanymi w Regulaminie konkursu Rozdział V pkt. 2 i rekomendował Zamawiającemu przyznanie dwóch nagród: pierwszej i drugiej.

Nagrodzone prace zostały uznane za odpowiadające zamierzeniom Organizatora, jednak praca oceniona najwyżej została wskazana jako ta, która zdaniem Sądu Konkursowego wskazuje najwłaściwszy kierunek przekształceń.