Pytania i odpowiedzi

  • Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-alejamd@sarp.warszawa.pl do dnia: 24.07.2017 r. do godz. 15.00.
    Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 26.07.2017 r.
  • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-alejamd@sarp.warszawa.pl do dnia: 25.08.2017 r. do godz. 15.00
    Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 01.09.2017 r

 

29.09.2017r.
Zamieszono wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

 

PYTANIE 1

Czy Organizator jest w posiadaniu załącznika 8a (mapy geodezyjnej) w rozszerzeniu edytowalnym dwg
ODPOWIEDŹ:
Załącznik nr 8a do Regulaminu konkursu (mapa geodezyjna w formacie .DWG) jest dostępny do pobrania na stronie internetowej konkursu: konkurs-alejamd.sarp.warszawa.pl

PYTANIE 2

Proszę o informację czy odcinek od ul. Berylowej do ul. Kolejowej został już w pełni zrealizowany. Proszę o doprecyzowanie zapisu w pkt.3, 3.1.2 „Zapewnienie spójnego charakteru…” czy mamy przez to rozumieć: projektowanie z użyciem materiałów już zrealizowanych czy dopuszczona jest ich zamiana na zbliżone/podobne lub inne?
ODPOWIEDŹ:
Na odcinku od ul. Berylowej do ul. Kolejowej zostanie jedynie przeprowadzona korekta i uzupełnienie nasadzeń w miejscu placyku przy skrzyżowaniu ul. Berylowej i alei M. Dąbrowskiej tj. istniejące obecnie drzewa Catalpa sp. zostaną zastąpione drzewami z gatunku Platanoides sp. (4 szt.) zgodnie z rysunkiem przedstawionym na Załączniku nr 8f do Regulaminu konkursu.
Organizator konkursu stosując określenie „Zapewnienie spójnego charakteru…” miał na myśli, że Uczestnik konkursu zaproponuje w pracy konkursowej spójny charakter całej przestrzeni alei objętej konkursem a w tym twórcze nawiązanie do elementów zagospodarowania i układu urbanistycznego już zrealizowanej części założenia (ul. Berylowej do ul. Kolejowej).

PYTANIE 3

Czy możliwa jest punktowa wycinka drzew i nasadzeń (z wyłączeniem drzew wartościowych) w miejscach nowoprojektowanych?
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie wyklucza wycinki punktowej drzew i nasadzeń, jeśli będzie to uzasadnione z punktu widzenia przyrodniczego, konserwatorskiego lub/i kompozycyjnego. Ostateczną decyzję co do takich wycinek pozostawia się Uczestnikowi konkursu w zależności od przestawionych rozwiązań projektowych.


26.07.2017r.
Zamieszono wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie:

Czy osoba będąca inż. arch. kraj. może być samodzielnym uczestnikiem konkursu.?

ODPOWIEDŹ:
Tak, o ile osoba taka spełni określone przez Organizatora warunki udziału w konkursie i nie będzie w stosunku do tej osoby przesłanek do wykluczenia o których mowa w Rozdziale II pkt 2 Regulaminu konkursu tj.:
Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest:
a) Nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak
i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej.
b) Spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:
1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.
2. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem architekta krajobrazu.
Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.
3. Będzie dysponować na etapie wykonywania zlecenia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2.1. lit. k) Regulaminu.

W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania
o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie